ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਸੂਚਨਾ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ, ਹਰਿਆਣਾ

ਪਤਾ:- ਐਸ.ਸੀ.ਓ ਨੰ. 200, 201
ਸੈਕਟਰ 17 ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ

ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ:- prhrywebportal@gmail.com