ਮਿਸਿਜ਼ ਲਲਿਤਾ ਅਤੇ ਮਿਸਿਜ਼ ਅੰਕਿਤਾ ਕਲਰਕ, ਦੇ ਪੋਸਟਿੰਗ / ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਰਡਰ

May 23, 2018

TRANSFER/POSTING ORDER OF SMT. LALITA AND SMT. ANKITA, CLERK

order type
Transfer Orders
order date